Ter info... Wanneer je op onze webshop gaat, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Cookies bevatten informatie die opgeslagen wordt in je browser. Hierdoor kunnen we je een betere online ervaring tijdens je bezoek bezorgen. Meer weten
Cookies
Dit zijn de cookies die u van ons kan verwachten:

o Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke Gegevens...

o Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …

o Cookies voor website analyse: zijn voor statische doeleinden teneinde de website aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat na te gaan hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s problemen opleveren, …In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics

Beheer van cookies Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacy instellingen van je browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/)

Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Al onze overeenkomsten tot verkoop, onderhoud en levering worden uitsluitend beheerst door onze algemene voorwaarden.
 
1. Algemeen
De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk met ons te worden overeengekomen. 

2. Aanbiedingen/productinformatie/overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Orders dienen schriftelijk te gebeuren (met vermelding van btw-nummer en contactpersoon), hetzij via bestelbon, hetzij via webshop. De prijzen in de webshop zijn louter indicatief. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard waarbij de datum van bevestiging bepalend is.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk en ten laatste binnen 3 werkdagen na de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft geprotesteerd. Wij zijn gerechtigd om (nadere) zekerheden te eisen en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

3. Annulering
In geval van annulering of wijziging van de bestelling van goederen van het merk Clivet, uitgezonderd de Clivet Multi, worden onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht om onze volledige schade te bewijzen en deze te doen vergoeden:
•    Binnen de week na orderdatum: geen annulatiekosten
•    Binnen de 2 weken na orderdatum (maar later dan 1 week): 30% van de orderprijs (inclusief btw)
•    Binnen de 3 weken na orderdatum (maar later dan 2 weken): 50% van de orderprijs (inclusief btw)
•    Binnen de 4 weken na orderdatum (maar later dan 3 weken): 100% van de orderprijs (inclusief btw)

4. Prijzen
Onze prijzen zijn in beginsel gebaseerd op levering af bedrijf/magazijn en gelden exclusief btw, taksen, verpakking, vervoer e.d. De prijzen zijn vermeld in Euro. Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de materiaalprijzen, lonen, sociale en fiscale lasten, en andere kostprijselementen die gelden op de datum van de bestelling. In geval van wijzigingen hierin kan de eindprijs dienovereenkomstig worden herzien.

5. Levering en levertijd/transport
Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst zijn de gekochte goederen en het transport van deze goederen voor risico van de wederpartij. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschiedt levering afgeladen binnen Benelux aan huis/bedrijf of werk. Voor de Clivet producten is de levering niet afgeladen, met uitzondering van de Clivet Multi die wel afgeladen worden geleverd. Thercon N.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens het transport. Deelleveringen zijn toegestaan. Levertijden zijn louter indicatief en gelden bij benadering. Overschrijding van levertermijnen doet geenszins het recht ontstaan in hoofde van de wederpartij op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. 
De wederpartij is verplicht het geleverde, c.q. de verpakking, bij aflevering onmiddellijk op eventuele gebreken en/of beschadigingen te controleren, deze gedetailleerd en schriftelijk te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur en dient vervolgens Thercon N.V. schriftelijk per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te verwittigen binnen de 48u. na aflevering, bij gebreke waaraan de wederpartij wordt geacht de levering te hebben aanvaard. Desgevallend kan Thercon N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten en/of beschadigingen. Het aftekenen van vrachtbrieven “onder voorbehoud” is niet rechtsgeldig.
Terugzending van de goederen is enkel mogelijk na onderzoek ervan en na goedkeuring door Thercon N.V. De retourkosten en/of kosten van omruiling vallen ten laste van de wederpartij.
Alle goederen worden franco geleverd binnen Benelux. Voor (deel)leveringen met een waarde kleiner dan €500 netto zullen transportkosten worden aangerekend ten bedrage van €30,00. Leveringen gebeuren op werkdagen tussen 8u. en 17u. De wederpartij zorgt ervoor dat iemand op de gevraagde leverdatum op het leveradres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij gebreke waaraan de goederen niet worden gelost en een tweede levering zal worden aangerekend aan kostprijs. Levering voor een bepaald uur van deze palletzendingen zijn mogelijk voor alle goederen behalve Clivet (Clivet Multi is wel mogelijk) en worden aangerekend mits betaling van transportkosten:
•    Levering voor 10u.: €53,64
•    Levering voor 12u.: €36,02

Thercon N.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele onkosten die voortvloeien uit laattijdige levering. 
Afroeporders: Een order op afroep plaatsen, betekent dat de wederpartij de definitieve leverdatum later nog aan ons bevestigt. Afroeporders kunnen maximaal 1 jaar open blijven staan, tenzij bij ingang van een nieuwe prijslijst, dan wordt deze termijn verkort. Bij een afroeporder wordt er geen voorraad voor de wederpartij gereserveerd en dient zij minstens 10 dagen voor gewenste levering haar goederen af te roepen.

6. Limitatie van aansprakelijkheid
Thercon N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare schade, voor indirecte schade of voor gevolgschade, zoals niet limitatief vermeld het verlies van een overeenkomst, winstderving, verlies van bedrijfsinkomsten, verlies van productie, gebruiksverliezen of bedrijfsonderbrekingen enz.

Indien de klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Thercon N.V. in alle gevallen beperkt zijn tot, naar keuze van Thercon N.V., 1° vervanging van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8, in natura dan wel 2° vergoeding ten belope van de hoofdsom van de betwiste goederen of de onderdelen ervan, waarvan sprake in punt 8. Dit dus met uitsluiting van gelijk welke andere mogelijke schadevergoeding.
De wederpartij ontslaat Thercon N.V. tevens van elke verplichting inzake brand-, explosiegevaar, olieverontreiniging en het risico op waterschade.
Thercon N.V. is niet verantwoordelijk voor het vaststellen, bepalen en berekenen van de benodigde vermogens, capaciteit waarvoor de goederen worden gebruikt.

7. Overmacht
In geval van overmacht kunnen wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.


8. Aansprakelijkheid/garantie
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de wederpartij op schriftelijke wijze en uiterlijk binnen de 8 werkdagen na vaststelling van een gebrek Thercon N.V. in kennis te stellen van de gebreken.
De garantie is overigens slechts van toepassing voor zover de wederpartij de bediening of het gebruik van de goederen onmiddellijk heeft gestopt van zodra het gebrek werd vastgesteld.
De garantie gaat in vanaf de factuurdatum van de aangekochte goederen.
Garantie behelst het gratis leveren van alle defect bevonden onderdelen doch beperkt tot motoren, compressoren en elektronica.
De wederpartij kan zich overigens enkel beroepen op garantie indien deze kan bewijzen dat:
•    Het eerste onderhoud binnen de 6 maanden na inbedrijfsstelling werd uitgevoerd 
•    De minimale frequentie nooit minder zal bedragen dan diegene die in de huidige van kracht zijnde wetgeving beschreven is 
•    Voor residentieel is de minimale frequentie: éénmaal per jaar 
•    Voor niet-residentieel is de minimale frequentie: tweemaal per jaar
•    Onderhoud werd uitgevoerd door Thercon N.V. of door een door Thercon N.V. expliciet erkende onderhoudspartij voor het merk Clivet, uitgezonderd de Clivet Multi
•    Voor alle toestellen inbegrepen de Clivet Multi maar met uitzondering van het merk Clivet, hierboven beschreven, het onderhoud werd uitgevoerd door een erkend koeltechnisch bedrijf
•    De goederen correct zijn geïnstalleerd volgens de installatie- en inbedrijfstellingsvoorschriften en worden gebruikt binnen de opgegeven werkingslimieten
Zijn steeds uitgesloten uit de garantie: vorderingen voor alle noodzakelijke reparaties als gevolg van schade die veroorzaakt wordt door enige vorm van geweld, door water of vuur, corrosie, verontreiniging, ondeskundig gebruik, koelmiddel, koelmiddel bijvulling, extreme verplaatsingskosten, kosten voor hef- en hijswerkzaamheden, in- en uitbouwkosten, niet-naleving van de voorschriften in de montage-, bedienings- en servicehandleiding van Thercon N.V., het bedrijven van de goederen met gas, lucht-, elektriciteits- en waterkwaliteitsspecificaties die buiten de toleranties aangegeven door Thercon N.V. (of bij gebreke daaraan, de toleranties zoals voorgeschreven door de industrie of in de toepasselijke normen) liggen of in onaangepaste werkingsomstandigheden. 
Zijn eveneens uitgesloten uit de garantie: periodieke controles en normaal periodiek onderhoud, beschreven in de onderhoudsinstructies alsook het kosteloos leveren van de onderdelen voor dit periodiek onderhoud (onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn), vorstschade aan watervoerende componenten, ongeoorloofde manipulaties van de parameters en werking van de goederen buiten de aangegeven werkingslimieten.
Extra werkzaamheden voor toestellen gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen vallen steeds onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor extra werkzaamheden en/of controles door Thercon N.V.aan deze toestellen die zijn gemonteerd op moeilijk bereikbare plaatsen worden deze interventies in regie aangerekend. 

Specifiek op General split, Multisplit, Clivet Multi, Airstage VRF, Waterstage en Thermastage systemen verlenen wij 5 jaar garantie.
Op de Sunstage producten:
•    zonnecollectoren: 10 jaar
•    pompstation inclusief regeling: 5 jaar
Op de Sanistage en Poolstage producten: 2 jaar
Op de Waterstage WAH-(S)i en WAH-(S)a boilers geldt een garantie van 10 jaar op het boilerlichaam en de inwendige warmtewisselaars, mits ze op correcte wijze zijn geïnstalleerd en uitsluitend worden gebruikt voor de verwarming van drinkwater (specificaties drinkwater: zie voorschriften waterkwaliteit in de technische beschrijving en of gebruikshandleiding van de boiler). De garantie is een afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankooprijs van een nieuwe boiler en bevat geen vergoeding van in- en uitbouwkosten.
•    t/m 2 jaar: 100% korting
•    t/m 3 jaar: 80% korting
•    t/m 4 jaar: 70% korting
•    t/m 5 jaar: 60% korting
•    t/m 6 jaar: 50% korting
•    t/m 7 jaar: 40% korting
•    t/m 8 jaar: 30% korting
•    t/m 9 jaar: 20% korting
•    t/m 10 jaar: 10% korting
•    Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

Op Clivet, alle andere goederen en toebehoren verlenen wij de volgende garantie: 1 jaar 

Voor de producten General split, Multisplit, Airstage, Waterstage en Thermastage systemen en Clivet Multi voorzien wij in een extra forfaitaire onkostenvergoeding:
•    Thercon N.V. voorziet gedurende de eerste 12 maanden bovenop de garantie in een onkostenvergoeding bij de 2de interventie 
•    De 1ste interventie is ten laste van de wederpartij, zij kan rekenen op gratis telefonische ondersteuning van de Thercon aftersales helpdesk.
•    De forfaitaire onkostenvergoeding is als volgt opgebouwd:
o    Forfait aantal uren: volgens het soort herstelling:
    Omwisselen unit ≤ 7 kWth/24.000 Btu: 3u.
    Omwisseling unit > 7 kWth:/24.000 Btu: 6u.
    Koeltechnische handelingen: 3u.
    Vervangen print, motor, elektronica: 2u.
    Vervangen compressor: 4u.
    Deze forfaitaire vergoeding wordt berekend aan het uurloon van €50/u. excl. btw
o    Forfait verplaatsingskosten: €50,00 excl. btw
o    Koudemiddel R410a: €50,00/kg excl. btw
o    Koudemiddel R32: €30,00/kg excl. btw
Het forfait van het aantal uren is niet cumuleerbaar, enkel het hoogste forfait mag in rekening worden gebracht.
•    In het forfait verplaatsingskosten zijn alle andere mogelijke kosten inbegrepen, uitgezonderd het koudemiddel.
•    Forfaitaire onkosten worden enkel vergoed indien het factuur vergezeld is van een volledig ingevuld “Field Service Report”. Dit wordt u bezorgd via de Thercon Helpdesk (technics@thercon.be / +32 (0)3 451 24 10).


9. Beschikbaarheid onderdelen
Voor specifiek: General split, Multisplit, Airstage, Waterstage en Thermastage garanderen wij de beschikbaarheid van (gelijkaardige) vervangonderdelen die noodzakelijk zijn voor de werking van het toestel gedurende 10 jaar vanaf de levering van het toestel. Indien er geen dergelijke vervangonderdelen meer beschikbaar zouden zijn, levert Thercon N.V. een gelijkwaardig toestel tegen volgende afbouwende korting (vanaf de factuurdatum) op de aankoopprijs: 

•    t/m 2 jaar: 100% korting
•    t/m 3 jaar: 80% korting
•    t/m 4 jaar: 70% korting
•    t/m 5 jaar: 60% korting
•    t/m 6 jaar: 50% korting
•    t/m 7 jaar: 40% korting
•    t/m 8 jaar: 30% korting
•    t/m 9 jaar: 20% korting
•    t/m 10 jaar: 10% korting
•    Ouder dan 10 jaar: geen tegemoetkoming

In- en uitbouwkosten kunnen niet op Thercon N.V. worden verhaald.
De wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van schadevergoedingen of terugbetaling van kosten, met inbegrip van de kosten die voortvloeien uit het onvermogen om de producten te gebruiken gedurende de periode die nodig is voor de herstelling. 

10. Betaling 
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn al onze facturen contant betaalbaar bij ontvangst, zonder korting. Tenzij schriftelijk anders bepaald verliest de wederpartij bij laattijdige betaling van een factuur of niet-nakoming van enige andere verplichting, het voordeel van alle toegekende termijnen en worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, zelfs bij termijnen van respijt. Alle invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige wederpartij. Daarenboven is de klant van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% met een minimum van €125,00 zelfs bij termijnen van respijt. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlinteresten.
Bij niet-betaling behoudt Thercon N.V. zich het recht om zijn prestaties stop te zetten. Tevens behoudt Thercon N.V. zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

11. Eigendomsvoorbehoud 
Zelfs na hun incorporatie blijven de goederen die werden geleverd in het kader van deze overeenkomst eigendom van Thercon N.V. en is de wederpartij er slechts de houder van. Wij mogen ze zonder toestemming wederpartij weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over wanneer wederpartij al zijn schulden aan ons heeft gedelgd. Bij een beroep op het recht op terugneming mogen wij de betaalde voorschotten houden ter forfaitaire vergoeding van onze schade. In geval wij dit beroep uitoefenen per aangetekend schrijven wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan. Zolang de betaling niet volledig is gebeurd, kunnen de goederen maar worden doorverkocht na ons schriftelijk akkoord, in welk geval de wederpartij op ons verlangen mee dient te werken aan de cessie van de daaruit voortvloeiende vordering(en) op de tweede wederpartij. Bij gebreke van de nodige medewerking van de wederpartij bij de uitvoering van het in dit artikel bepaalde kunnen wij aanspraak maken op een boete van €495,00 per dag dat de wederpartij in gebreke blijft.

12. Intellectuele eigendomsrechten 
Alle door ons samengestelde en/of verstrekte gegevens, zoals modellen, alle intellectuele eigendomsrechten blijven door ons voorbehouden en mogen door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven aan en/of gebruikt ten behoeve van derden, op straffe van een boete van €250,00 per dag zolang de overtreding duurt.

13. Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslist door de rechtbanken van Antwerpen.
Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten overeenkomstig de regelen van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.


Verkoop    T +32 (0)3 451 24 00
Helpdesk     T +32 (0)3 451 24 10
Finance    T +32 (0)3 451 24 20
Logistiek    T +32 (0)3 451 24 30    

Aartselaar, 25/03/2019